Car Lists ›› Hyundai Kona EV

Base Msrp Invoice Combined Mpg
2022 Hyundai Kona Ev
"Limited FWD"
34000
33130
2021 Hyundai Kona Ev
"Limited FWD"
37390
36432
2020 Hyundai Kona Ev
"Limited FWD"
37190
36210
2019 Hyundai Kona Ev
"Limited FWD"
36950
35979
Powered by Chrome