Chevrolet Uplander ›› 2008 ›› 2008 Chevrolet Uplander Warranty

2008 Chevrolet Uplander

Select another year: 2008 2007 2006 2005

Warranty

Compare the 2008 Chevrolet Uplander warranty across different trims / styles.

LS 4dr Reg WB LS

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km 100,000
Corrosion Years 6
Drivetrain Miles/km 100,000
Drivetrain Years 5
Roadside Assistance Miles/km 100,000
Roadside Assistance Years 5

121" WB

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km 100,000
Corrosion Years 6
Drivetrain Miles/km 100,000
Drivetrain Years 5
Roadside Assistance Miles/km 100,000
Roadside Assistance Years 5

LS 4dr Ext WB LS

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km 100,000
Corrosion Years 6
Drivetrain Miles/km 100,000
Drivetrain Years 5
Roadside Assistance Miles/km 100,000
Roadside Assistance Years 5

LT w/1LT 4dr Ext WB LT w/1LT

Warranty

Drivetrain Miles/km 100,000
Drivetrain Years 5
Roadside Assistance Miles/km 100,000
Roadside Assistance Years 5
Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km 100,000
Corrosion Years 6