Chevrolet Impala ›› 2010 ›› 2010 Chevrolet Impala Warranty

2010 Chevrolet Impala

Select another year: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1996 1995 1994

Warranty

Compare the 2010 Chevrolet Impala warranty across different trims / styles.

LS LS

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km 100,000
Corrosion Miles/km 36,000
Corrosion Years 3
Corrosion Years 6
Drivetrain Miles/km 100,000
Drivetrain Years 5
Emissions Miles/km 24,000
Emissions Miles/km 50,000
Emissions Years 2
Emissions Years 3
Roadside Assistance Miles/km 100,000
Roadside Assistance Years 5

LT LT

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km 100,000
Corrosion Miles/km 36,000
Corrosion Years 3
Corrosion Years 6
Drivetrain Miles/km 100,000
Drivetrain Years 5
Emissions Miles/km 24,000
Emissions Miles/km 50,000
Emissions Years 2
Emissions Years 3
Roadside Assistance Miles/km 100,000
Roadside Assistance Years 5

LTZ LTZ

Warranty

Emissions Miles/km 24,000
Emissions Miles/km 50,000
Emissions Years 2
Emissions Years 3
Roadside Assistance Miles/km 100,000
Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km 100,000
Corrosion Miles/km 36,000
Corrosion Years 3
Corrosion Years 6
Drivetrain Miles/km 100,000
Drivetrain Years 5
Roadside Assistance Years 5