Chevrolet Blazer ›› 2005 ›› 2005 Chevrolet Blazer Warranty

2005 Chevrolet Blazer

Select another year: 2022 2021 2020 2019 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989

Warranty

Compare the 2005 Chevrolet Blazer warranty across different trims / styles.

2dr

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km 100,000
Corrosion Years 6
Drivetrain Miles/km 36,000
Drivetrain Years 3
Roadside Assistance Miles/km 36,000
Roadside Assistance Years 3

2dr 4WD

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km 100,000
Corrosion Years 6
Drivetrain Miles/km 36,000
Drivetrain Years 3
Roadside Assistance Miles/km 36,000
Roadside Assistance Years 3